Hotelsko – apartmansko naselje – Jahorina

Godina projektovanja
2021
Lokacija
Jahorina

Hotelsko – apartmansko naselje – Jahorina

Smješten na olimpiskoj planini Jahorini i ekskluzivnoj lokaciji u odnosu na okolni prostor, apartmanski hotel “Snježna dolina” ležeran, neusiljen i sa stilom, izvana prema okolnim vrhovima je gotovo potpuno crn dok prema unutrašnjem “dvorišnom” prostoru, dominira drvo u svojoj prirodnoj boji, koje služi kao pozadina šetnice ugodne i toplo ušuškane od planinskih vjetrova.

Vanjski crni arhitektonski plašt, konkuriše okolnim padinama poštujući njihove nagibe i čineći sa njima cjelinu koja daje novi kvalitet, a obavija restoran, kamin salu, bazenski dio, najrazličitije apartmane i sobe. Iz svih njih se pruža pogled na okolni planinski krajolik od koga zastaje dah.

Lokacija je uokvirana sa četiri strane ulicama koje se prilagođavaju terenu i koje su denivelisane pet metara na jednoj i drugoj strani parcele, dijelom su uslovile formiranje suterenske etaže na jednoj strani odnosno podrumske na drugoj, ali i arhitektonsko oblikovanje. Novoprojektovani kubusi su poput otkinutog bloka stijena koje su se zadržale tu ispod i ne remete ništa nego daju novi izgled i kvalitet prostoru. Vanjski i unutrašnji prostori kod ovih se objekata prirodno prožimaju bilo da zelenilo ulazi u unutrašnje dvorište i diže se uz vertikalu fasade, bilo da unutrašnji prostor se spaja sa okolinom kroz velike staklene površine.

Otvorene stepenišne vertikale uvlače dnevno svjetlo na komunikacije, kao i bočne vertikale prozora na krajevima hodnika. Ovdje ne dolazi samo do uzbudljivog prožimanja okoline I građevine već se uočava i poseban kvalitet objekta, a to je fluidni prijelaz između prostora koji istovremeno jasno naglašavaju podjelu različitih prostora na zone, te jasna orijentacija u unutrašnjosti, pojačana prostorijama koje odaju dojam prostranosti i otvorenosti, te centralnim potezom dvorišta na nivou prizemlja, a glavne komunikacije između zona na nivou suterena.

Objekat je projektovan kao hotel apartmanskog tipa i u objektu “A” su svi sadržaji za kvalitetno funkcionisanje cijelog hotela, a ostala četiri objekta su odvojeni objekti koji formiraju jedinstvenu cjelinu kako na prostoru podrumske etaže, tako i u cjelokupnom funkcionisanju objekata.

Parking garaža zbog već pomenute denivelacije na okolnim saobraćajnicama sa kojih su projektovane prilazne rampe, na jednom dijelu objekta je na dva nivoa pa donji nivo površine 6085.15m2 ima 207parking mjesta plus 5 za osobe smanjenih tjelesnih sposobnosti, a gornji nivo površine 3473.71m2 ima 104 parking mjesta, što je ukupno 316 parking mjesta i više je nego je potrebno za projektovani objekat.

Suterenska etaža projektovana je tako da ima sve potrebne sadržaje za dobro funkcionisanje vrhunskog dobro opremljenog hotela, tako da je tu bazen na onom dijelu gdje se otvara pogled daleko u prostor, a u sklopu njega je velnes centar sa svim potrebnim sadržajima. Na istom nivou su kongresna sala sa 250 mjesta, višenamjenska teretana, fitnes studio, bar, bilijar sala kao i drugi prateći prostori.

Prizemlje na kome se nalaze restoran, kamin sala i njihove terase sa kojih se pružaju najljepši pogledi na okolne padine, kao i iz apartmana koji imaju svoj dio terena čine spoljni dio objekta, dok je unutrašnja strana svakog od objekata okrenuta zajedničkom dvorištu gdje su u prizemlju poslovni prostori sa dijelom natkrivenom šetnicom za lakšu komunikaciju zimi kod snjegova. Svaki od objekata ima četiri planirana poslovna prostora prema šetnici stim da se mogu povećavati I smanjivati zavisno od interesa korisnika a trenutno ih je 21.

Na prvi sprat samo se podigao još jedan nivo kamin sale, prosto zbog neodoljivih vizura sa tog prostora, a cijeli ostatak tog sprata i svi preostali do potkrovlja su sa apartmanima i sobama. Isprojektovano je 252 apartmana i 70 soba.

Projektovano rješenje je svim funkcijama dalo primat i na taj način definisalo samu postavku na terenu kao i funkciju koja je lako čitljiva na fasadi objekta. Različite funkcije su jednako zastupljene i svim korisnicima poslovnog objekta jednako dostupne.

I na fasadi se ogleda ova očita podjela po funkcijama. Vertikalne komunikacije su jasno naglašene da bi bile uvijek uočljive za korisnike, a iskorištene su i za estetiku objekta.
Dispoziciono, objekat je riješen tako da su mu konstruktivni zidovi u oba pravca, ali na različitom osnom rastojanju i čine u suštini više pravougaonih figura.

Predmetni projektovani objekat je više objekata sastavljenih u jednu cjelinu koja je spratnosti Po+Su+P+4+Pk+G, ukupne bruto povrsine 35 000.48 m2. Objekti svojim gabaritom prate oblik parcele koja je ograničena sa tri strane ulicama, a sa četvrte postojećim objektima kojima se prilagođava visinama.

Objekat “A” je nepravilnog “I” oblika, a ostala četiri objekta su dimenzija 18.90 x 26.20m u prizemlju sa konzolnim prepustom prema dvorištu za 2.20m.

Potrebe saobraćaja u mirovanju se rješavaju u okviru podzemne etaže i na parteru, na javnim parking prostorima. U podrumskoj garaži na dva nivoa je smješteno 316 parking mjesta, a prilaz, odnosno izlaz u parking garažu je rampom iz dvije saobraćajnice na suprotnim stranama parcele.

Glavni ulaz u objekat je postavljeni na jugozapadnoj strani i to je ulaz sa te pristupne saobraćajnice, s tim da je omogućen i pristup kroz cijeli potez dvorišta i sa različitih strana parcele.

Objekat je u oblikovnom i funkcionalnom smislu, maksimalno pojednostavljen, bez ijednog suvišnog detalja. Kombinacija čistih volumena, smaknutih pravougaonih formi koje djele objekat na različite funkcionalne cjeline.

Značajno je da su urbani uslovi konteksta definisali osnovnu formu i volumen objekta, a ne samo njegova namjena.

Jednostavni i funkcionalni sadržaji, pravilno osvjetljeni svi prostori, lako dostupne vertikalne komunikacije, i što kraći horizontalni pravci su osnovni ciljevi i početne linije prilikom projektovanja objekta obzirom na boravak velikog broja ljudi.

Osnovna konstrukcija objekta je riješena kao armirano-betonska konstrukcija i pripada grupi ramovskih konstrukcija u kombinaciji sa armirano-betonskim platnima. Temeljna konstrukcija objekta je jedinstvena temeljna armiranobetonska kontra ploča za čitav objekat.

Konstrukcija objekta se sastoji od gotovih isotex međuspratnih tavanica koje se oslanjaju na sistem armirano betonskih ramova u oba smjera koji su ukrućeni armirano betonskim platnima, takođe u isotex zidovima.

Krovna konstrukcija objekta je dvovodna od istih gotovih isotex tavanica sa pokrivačem od lima. Ravan prohodan krov iznad podrumske, odnosno suterenske etaže je od takođe istih međuspratnih ploča sa naknadnim slojevima ravnog krova.

Fasadni zidovi se na kosim dijelovima objekta obloženi limom na podkonstrukciji, tipa “Prefa”, a na drugim dijelovima je drvena obloga tipa “Trespa”.

Tekstura trespe koja imitira drvo oplemenjuje objekat i čini ga toplijim na planini, a metalni krovovi čine cjelinu sa stjenovitom okolinom. Tople boje lima i trespe preovladavaju na fasadi i čine je manje strogom i hladnom. Tamna pozadina lima i velika staklena površina u prizemnom dijelu objekta se provlače kao osnovna pravougaona figura objekta, a klizne drvene žaluzine daju toplinu i promjenljivost. Dva materijala, dvije boje i staklo u kome se ogledaju okolne vertikale planine ujedinjuju se u skladnoj kompoziciji.