Centralna banka – konkurs

Godina projektovanja
2009
Lokacija
Banja Luka

Centralna Banka

Namjena planiranog objekta je poslovna, tipa banke-namjenjena za Glavnu banku RS Centralne banke BIH. Prilikom oblikovanja, organizacije i korištenja prostora, glavne finansijske institucije u Bosni i Hrecegovini,  glavni motivi su bili sam karakter ove institucije, bezbjednost objekta i savremeni tokovi u arhitekturi. Tokom izrade idejnog rješenja nastojali smo da svi prostori u objektu budu direktno osvjetljeni i ventilisani.

Glavna odrednica pri projektovanju je bila pravilna orjentacija kancelarijskih prostora kao i osvjetljenje i smještaj unutar objekta prostora koji su pod nultom zaštitom. Prostori koji ne trebaju  prirodno osvjetljenje su postavljeni u podrumsku etažu.

Markica, koju obuhvata zona građenja data urbanističko-tehničkim uslovima, je horizontalni gabarit objekta definisan njenim granicama. Spratnost objekta je Su/Po + P +3. Glavna fasada objekta prema Vidovdanskoj ulici je jugoistočna fasada. Kako bi trebalo da je glavna fasada ujedno i najatraktivnija, idejnim rješenjem je prikazan, na uličnoj fasadi, osnovni karakter ove institucije i suština Centralne banke. Ulična fasada je stroga, zatvorena i siva. Poslovna i granična prema ulici fasada govori o ozbiljnosti objekta i funkcija koji on zahtjeva. Pravilni pravougaonici ove fasade stoje u međusobnom skladu. Kompoziciono mirni i čisti geometrijski oblici objekta nagalašavaju njegovu funkciju.

Objekat je podjeljen u tri kubusa postavljena bočno prema ulici, koja su odvojena da bi svi kubusi imali jednako osvjetljenje. Praznine unutrašnjih dvorišta nisu neiskorišteni ujedi osnovne forme već sunce postavljeno unutar zatvorene forme banke. Idejnim rješenjem su sva tri paralelopipeda osvjetljena bočno prema sjeveroistočnom i jugozapadnom suncu, a zatvorena prema jugoistočnoj strani. Kancelarije su orijentisane na sjeveroistok, a horizontalne komunikacije na jugozapad. Dvorišna fasada objekta, namjenjena za vertikalne komunikacije, koje povezuju tri odvojene zone, je osvjetljena sa sjeverozapada. Objekat je izdjeljen da bi se postiglo idealno osvjetljenje za sve potrebne funkcije kao i ono zenitalno za funkcije koje su zatvorene radi bezbjednosti prema okolini. Zadnji dio objekta koji probija upravne pravougaonike ovih kancelarija je okrenut prema dvorištu i svojom masom lebdi iznad  pozicije ulaza i trga. Glavni ulaz je naglašen u odnosu na smirenu dvorišnu fasadu. Forme koje uznemiruju prostor i suprostavljaju se uličnoj fasadi su otvorene prema trgu i klijentima. Akcenat objekta je ulazna partija i njena dijagonala iz koje izranja bakarna masa i natkriva posjetioce. Izdignuta platforma je odvojila glavni ulaz od korisnika trga i tako naglasila njegov značaj. Otvorenost objekta prema trgu i njegova atraktivnost na ovoj strani zgrade pomiruje hladnu i odvažnu prednju fasadu koja se zatvara prema prolaznicima dok se njene bocne fasade igraju sa svjetlom i njegovim zenitom. Dvorišna fasada je kontrolisana fasada. Prozorski otvori su iskošeni i primaju sjeverno svjetlo. Ovaj dio objekta lebdi iznad dvorišta i skriva ekonomske ulaze kao i ulaze novca od očiju prolaznika. Bakar se presijava na sjeverozapadnom suncu i koristi prostor ostavljen do budućeg objekta.